З А П И С Н И К

Са седнице изборне Скупштине ФС града Пирота, одржане дана 24.02.2019.године са
почетком у 15,00 часова у сали затвореног базена у Пироту.
За Скупштину је ИО предложио следећи :
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Отварање седнице Скупштине
2. Избор радних тела Скупштине :
– радно председништво
– верификациона комисија
– записничар и 2 оверача записника
3. Извештај Верификационе комисије
4. разматрање Пословника о раду и усвајање истог.
5. Разматрање и усвајање Записника са Скупштине одржане 05.03.2018.године у Пироту
6. Избор председника мандатара за састав Извршног одбора ФС града Пирота VIII сазива
2019/2023.године
7. Избор извршног одбора ФС града Пирота
8. Избор Надзорног одбора ФС града Пирота
9. Именовање лица овлашћеног за заступање и представљање ФС града Пирота
10. Именовање делегата за Скупштину ФС Пиротског округа.
11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ФС града Пирота и струковних организација
за 2018. годину.
12. Разматрање и усвајање Извештаја о материјално-финансијском пословању за
2018.годину.
13. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора ФС града Пирота за 2018.годину.
2
14. Избор овлашћеног лица за подношење пријаве са изменама и допунама ако их има код
АПР-а.
15. Текућа питања.

РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1.тачка
Владица Тошић је најпре отворио Скупштину, а затим и предложио дневни ред који је
једногласно усвојен без допуна.
2.тачка
Радно председништво од 3 члана је једногласно изабрано и то :
– Ненад Ђорђевић
– Драган Цветковић
– Далибор Вељковић
Потом је једногласно изабрана Верификациона комисија и то:
– Драган Јанковић
– Светомир Ђорђевић
– Милош Јовановић
За записничара је изабран Срђан Гошић а за овераче Записника
– Синиша Николић
– Бобан Костић
3.тачка
Владица Тошић: Дајем реч Драгану Јанковићу.
Драган Јанковић: Увидом комисије је константовано да је седници изборне Скупштине
пристно свих 34 делегата и да Скупштина може несметано да ради и доноси одлуке.
3
4.тачка
Владица Тошић: Имате у материјалу Пословник о раду, па ко је за да се овај Пословник
усвоји? Пошто није било примедби, донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја Пословнок о раду Скупштине.
5.тачка
Владица Тошић: Такође, у материјалу имате Записник са претходне седнице Скупштине,
па има ли примедби? Како није било примедби, донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја Записник са седнице Скупштине одржане 05.03.2018.године.
6.тачка
Владица Тошић: Да вас упознам да је 21.02.2019.године, Извршни одбор ФС града Пирота
предложио мене за председника и других предлога није било. Ко је за овај предлог? Пошто
није било примедби донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог да Владица Тошић буде председник ФС града Пирота.
7.тачка
Владица Тошић: За чланове Извршног одбора предлажем:
– Владица Тошић
– Ненад Ђорђевић
– Сретен Дојчиновић
– Синиша Николић
– Душан Мадић
– Драган Цветковић
– Далибор Вељковић
Пошто није било других предлога и примедби, донета је
4
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог Владице Тошић за чланове Извршног одбора ФС града
Пирота.
8.тачка
Владица Тошић: За чланове Надзорног одбора предлажем:
– Раде Ђорђевић
– Бојан Лилић
– Дејан Панић
Како није било других предлога, донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог Владице Тошић за чланове Надзорног одбора ФС града
Пирота.
9.тачка
Владица Тошић: У вези ове тачке, по аутоматизму је одређено ко ће да заступа и
представља ФС града Пирота.
10.тачка
Владица Тошић: За делегате Скупштине ФС Пиротског округа предлажем:
– Владица Тошић
– Видојко Панајотовић
– Сретен Дојчиновић
– Мирослав Митић
– Дејан Панић
– Синиша Николић
– Ненад Ђорђевић
– Бобан Костић
Пошто није било других предлога, донета је
ОДЛУКА
5
Једногласно се усваја предлог Владице Тошић за делегате Скупштине ФС Пиротског
округа.
11.тачка
Владица Тошић: Укратко ћу на видео биму да вам презентујем сва догађања и активности.
Након овог излагања ко је за да се усвоји Извештај о раду и струковних организација?
Како није било питања и примедби, донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја Извештај о раду ФС града Пирота, као и Извештаји струковних
организација.
12.тачка
Владица Тошић: Знате да је договор био акда смо први пут изабрани, да се оба савеза
стабилизују, што је и учињено, а то можете видети и у материјалу. Пословање је било
веома успешно јер имамо већи приход од потрошње. Имате ли питања? Пошто није било
питања нити примедби, донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја Извештај о материјално- финансијском пословању ФС града Пирота
за 2018.годину.
13.тачка
Владица Тошић: Могли сте да прочитате Извештај Надзорног одбора, па има ли питања?
Пошто није било питања, донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја Извештај Надзорног одбора за 2018.годину.
14.тачка
Владица Тошић: До сада је то био Светомир Ђорђевић, па зато предлажем да то и сада
буде он. Имате ли дригих предлога? Како није било других предлога донета је
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог да Светомир Ђорђевић поднесе пријаву са изменама и
допунама ако их има код АПР-а.
6
15.тачка
Владица Тошић: У вези ове тачке дајем реч свима који то желе. Пошто се нико не јавља,
захваљујем се свима на мом избору а ја ће се трудити да још више и боље обављам ову
функцију и оправдам ваше поверење. Још једном се захваљујем и овим је изборна
Скупштина завршена.
Пошто је са тачком 15 исцрпљен дневни ред, председник Владица Тошић, закључио је рад
Скупштине у 15,50 часова.

 

Записничар                                                                          Оверачи записника

Срђан Гошић                                                                          1. Синиша Николић
                                                                                                 2. Бобан Костић