ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПИРОТСКОГ ОКРУГА

Пирот, 26.02.2019.
ЗАПИСНИК
СА ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПИРОТСКОГ ОКРУГА
одржане 26.02.2019. године са почетком у 19.00 часова.
Седница је одржана у просторијама медија центра затвореног базена у
Пироту.
Седници присуствује 22 делегата Скупштине, од укупно 22.
Видојко Панајотовић, председник Фудбалског савеза Пиротског округа
председава седницом скупштине.
Видојко Панајотовић је отворио седницу Скупштине и поздравио госте.
Поштовани делегати Скупштине ФС Пиротског округа,представници
фудбалских и футсал клубова, стручне струковне организације судија и
стручне струковне организације тренера,
Поштовани представници медија,
Уважени гости,
Отварам изборну седницу седмог сазива Скупштине ФС Пиротског округа
за мандатни сазив 2019-2023. Желим добродошлицу и добро вече
поштованим пријатељима, делегатима и гостима Скупштине ФС
Пиротског округа.
Хвала Вам што сте својим присуством увеличали Скупштину ФС
Пиротског округа. Молим Вас да аплаузом поздравимо наше госте.
Редовна седница Скупштине ФС Пиротског округа заказана је у складу са
Статутом и пословником ФС Пиротског округа. Материјал за Скупштину
је на време припремљен, одштампан и достављен делегатима
Скупштине. За седницу Скупштине Фудбалског савеза Пиротског округа
предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Отварање седнице Скупштине,
2. Избор радних тела Скупштине
 Радно председништво
 Верификациона комисија
 Записничар и два оверача записника
3. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине ФС Пиротског
округа
4. Извештај Верификационе комисије
5. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине
ФС Пиротског округа одржане 01.03.2018.године.
6. Избор Председника – мандатара за састав ИО ФС Пиротског округа
за мандатни период 2019-2023.године.
7. Избор Извршног одбора ФС Пиротског округа.
8. Избор Надзорног одбора ФС Пиротског округа.
9. Именовање лица за заступање и представљање ФС Пиротског
округа.
10.Именовање делегата за Скупштину ФС РИС-а.
11.Разматрање и усвајање Извештаја о раду ФС Пиротског округа и
стручних струковних организација за 2018. Годину
12.Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању ФС
Пиротског округа за 2018. годину
13.Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора ФС Пиротског
округа за 2018. годину
14.Избор лица овлашћеног за подношење регистрационе пријаве
Сатута ФС Пиротског округа АПР-у, ако буде потребе.
15.Текућа питања
Дневни ред је једногласно усвојен.
ТАЧКА 2.
Видојко Панајотовић је у складу са чланом 1. Пословника о раду Скупштине
ФС Пиротског округа, предложио чланове радних тела Скупштине
За чланове Радног председништва предлажем:
1. Видојко Панајотовић, председавајући
2. Владица Тошић,члан
3. Саша Илић, члан
За чланове Верификационе комисије предлажем:
1. Драган Јанковић, председник
2. Светомир Ђорђевић, члан
3. Сретен Дојчиновић, члан
За Записничара предлажем:
• Светомир Ђорђевић, генерални сектерар ФС Пиротског округа.
За два оверача записника предлажем:
1. Бојан Лилић
2. Мирослава Митића
Предлога за чланове радних тела Скупштине је једногласно усвојен.
Председавајући је замолио председника и чланове Верификационе комисије
да изврше верификацију присутних делегата Скупштине и припреме извештај
ТАЧКА 3.
Видојко Панајотовић: Пословник о раду Скупштине ФС Пиротског округа је
прегледан, детаљана и усклађен са Статутом ФС Пиротског округа.
Отварам дискусију по овој тачки дневног реда.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Усваја се Пословник о раду Скупштине ФС Пиротског округа.
ТАЧКА 4.
Председавајући позива председника Верификационе комисије да извести
делегате да ли су испуњени сви потребни услови за наставак седнице и њено
правоснажно одлучивање.
Председник Верификационе комисије Драган Јанковић, обавештава
присутне делегате да је у сали 22 делегата од 22 и да седница Скупштина
може да настави са радом и правоснажно доноси одлуке. Скупштина
правоснажно одлучује ако седници присуствује већина изабраних чланова.
Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Усваја се извештај Верификационе комисије и константује постојање
валидног и квалификованог кворума за рад и правоснажно одлучивање.
На основу извршене верификације мандата за све делегате Скупштине,
Скупштина може радити и доносити правоснажне одлуке. Седници
присуствује потребна већина 22 од 22 по списку делегата Скупштине.
ТАЧКА 5.
Видојко Панајотовић: У материјалу за седницу Скупштине добили сте
Записник са претходне седнице Скупштине. Отварам дискусију по овој
тачки дневног реда.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Усваја се записник са претходне седнице Скупштине ФС Пиротског округа.
ТАЧКА 6.
Видојко Панајотовић: Поводом ове тачке дневног реда обавештавам вас да
је једини кандидат за председника ФС Пиротског округа Видојко Панајотовић
кога је предложио ИО ФС Пиротског округа на седници одржаној 22.02.2019.
Године.
Пошто у предвиђеном термину није било других предложених кандидата,
Видојко Панајотовић остаје једини кандидат.
Након што су делегати упознати са кандидатуром за председника ФС
Пиротског округа донета је:
ОДЛУКА
Са 22 гласова ЗА изабран је Видојко Панајотовић за председника ФС
Пиротског округа за мандатни период 2019-2023.године.
Видојко Панајотовић: Захваљујем се на указаном поверењу и могу да кажем
да без обзира на све у наредном периоду морамо радити још боље и у
интересу Савеза.
ТАЧКА 7.
Видојко Панајотовић:
За чланове ИО предлажем:
1. Видојко Панајотовић, председавајући
2. Владица Тошић,члан
3. Саша Илић, члан
4. Маноилов Славољуб, члан
5. Митић Мирослав, члан
6. Стојановић Марко, члан
7. Ћирић Стефан, члан
После овог предлога донета је:
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог за Извршни одбор ФС Пиротског округа.
ТАЧКА 8.
Видојко Панајотовић:
За Надзорни одбор предлажем:
1. Панић Дејан, председавајући
2. Ђорђевић Ненад, члан
3. Јанковић Драган, члан
После овог предлога донета је:
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог за Надзорни одбор ФС Пиротског округа.
ТАЧКА 9.
Видојко Панајотовић: У вези ове тачке, моја је обавеза по функцији да то
будем ја и како Није било други предлога донета је:
ОДЛУКА
Једногласно се именује Видојко Панајотовић да заступа и представља ФС
Пиротског округа.
ТАЧКА 10.
Видојко Панајотовић: Што се тиче делегата за Скупштину РИС-а, до сада је
била пракса Председник ФС Округа и Председник ФС Града па зато
предлажем да тако буде и сада.
Како није било других предлога донета је:
ОДЛУКА
Једногласно се усваја предлог за Делегате ФС РИС-а испред ФС Пиротског
округа буду:
1. Видојко Панајотовић
2. Владица Тошић
ТАЧКА 11.
Видојко Панајотовић: У материјалу за седницу Скупштине добили сте
прегледне и детаљне извештаје о раду ФС Пиротског округа и стручних
струковних организација за 2018. годину.
Председавајући је позвао делегате на дискусију.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Усваја се Извештај о раду ФС Пиротског округа и стручних струковних
организација за 2018.годину.
ТАЧКА 12.
Видојко Панајотовић: Редовни годишњи финансијски извештај урађен је у
складу са Законом о рачуноводству, са стањем на дан 31. децембра 2018.
Редовни годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног
информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева, у
електронском облику, потписан квалификованим електронским
потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству
за достављање редовног годишњег финансијског извештаја. Обрасци
финансијског извештаја, укључујући и напомене уз финансијске извештаје,
документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа
представљају целину која мора бити потписана квалификованим
електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33.
став 6. Закона).
Савез је пословао позитивно са вишком прихода над расходима. Отварам
дискусију по овој тачки дневног реда.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Усваја се Извештаја о финансијском пословању ФС Пиротског округа за
2018. Годину
ТАЧКА 13.
Видојко Панајотовић: У материјалу за седницу Скупштине је и Извештај
Надзорног одбора ФС Пиротског округа за 2018. Годину. Отварам дискусију
по овој тачки дневног реда.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Усваја се Извештај Надзорног одбора ФС Пиротског округа за 2018. годину
ТАЧКА 14.
Видојко Панајотовић: За сада немамо никаквих промена али мора неког да
овластимо да пошаље у АПР ако буде било потреба за тим. Мој предлог је да
то буду председник Видојко Панајотовић и генерални секретар Светомир
Ђорђевић.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Скупштина је једногласно изабрала лица овлашћена за подношење
регистрационе пријаве Статута ФС Пиротаског округа АПР-у: Светомир
Ђорђевић-генерални секретар ФС Пиротског округа и Видојка Панајотовићапредседник ФС Пиротског округа.
ТАЧКА 15.
Видојко Панајотовић: На крају Седнице имао бих један предлог да ФС
Пиротског округа предложи кандидата за Председника ФС РИС-а а мој
предлог би био да то буде Новица Тончев i за Председника ФСС предлог је
Славиша Кокеза.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела
О Д Л У К У
Једногласно је донета одлука да ФС Пиротског округа предложи за
Председника ФС РИС-а Новицу Тончева а
за Председника ФСС Славиша Кокеза.
По овој тачки дневног реда није више било дискусије.
Видојко Панајотовић: Затварам седницу изборне Скупштине Савеза и
захваљујем се свим делегатима на ефикасном и успешном раду.
Пошто је са тачком 15 исцрпљен дневни ред, Видојко Панајотовић
председник Савеза је закључио рад Скупштине у 19,50 часова.
Пирот, 26.02.2019.године.

Записничар                                                                                  Оверачи записника
Светомир Ђорђевић                                                                          Лилић Боја
                                                                                                              Митић Мирослав